Embassy Van for Sale

Embassy Van for Sale

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2566

| 961 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีความประสงค์จะจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 1 คัน โดยดำเนินการขายทอดตลาดด้วยการประมูลด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร รายละเอียดมีดังนี้

1. รถยนต์(ตู้) ยี่ห้อ Toyota รุ่น Hiace ขนาดเครื่องยนต์ 2694 ซีซี ขนาดที่นั่ง 11 ที่นั่ง สีขาว เป็นรถยนต์ที่จัดซื้อเมื่อปี 2556 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

2. ระยะทางที่ใช้งานมาแล้ว จำนวน 243,042 กิโลเมตร (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566)

3. ราคาขั้นต่ำที่กำหนด เป็นเงิน    20,000.- ริงกิตมาเลเซีย

4. วันเปิดประมูล 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566

5. สถานที่จัดการประมูล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

6. รถยนต์ดังกล่าวขายตามสภาพที่ปรากฏ ผู้ประมูลจักต้องอ่านประกาศขายทอดตลาดและดูสภาพรถยนต์ด้วยตนเองก่อนเข้าทำการประมูล เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูลแล้วถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ โดยผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรถยนต์ที่ประมูลให้มีสภาพดีขึ้น

7. ผู้ประมูลจะต้องเสนอราคาไม่น้อยกว่าราคาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กำหนดไว้ โดยผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้สิทธิ์การซื้อรถยนต์ดังกล่าว โดยจะต้องชำระเงินทั้งหมดภายใน 20 วันทำการนับถัดจากวันที่ประมูล และติดต่อขอรับรถยนต์ดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วนเสร็จสิ้น

8. ค่าโอนทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ ค่าขนส่ง ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น   

9. หากผู้ประมูลไม่ชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้

10 ผู้ประมูลต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประมูลรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันการประมูลอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

11. ผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการขายทอดตลาดรถยนต์ครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาหรือใช้ให้ผู้อื่นเข้าเสนอราคา

12. ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลรถยนต์ดังกล่าว โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

 

                      ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ประกาศขายรถ_101_001 ประกาศขายรถ_101_002   ประกาศขายรถ_101_003