การฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

การฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
5,365 view

นศ._ฝึกงาน_Banner

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗) คลิกที่นี่

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

๑. ขอบเขตของการฝึกงาน คลิกที่นี่

๒. ช่วงเวลาการฝึกงาน

ช่วงเวลาการฝึกงาน กำหนดส่งเอกสาร ประกาศผลภายใน
ช่วงที่ ๑: มิ.ย. - ก.ย. ๑๕ เม.ย. ๑ พ.ค.
ช่วงที่ ๒: ก.ค. - ต.ค. ๑ พ.ค. ๑ มิ.ย.
ช่วงที่ ๓: พ.ย. - ก.พ. ๑ ก.ย. ๑ ต.ค.

หมายเหตุ: ช่วงเวลาฝึกงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สำหรับนิสิต/ นักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงานนอกช่วงเวลาข้างต้น สามารถยื่นใบสมัครได้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณี

๓. คุณสมบัติของนิสิต/ นักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน

    ๓.๑ เป็นนิสิต/ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ของสถาบันการอุดมศึกษาในประเทศไทยหรือมาเลเซีย ทั้งนี้ หากนิสิต/ นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันการอุดมศึกษาในชั้นปีอื่นหรือในประเทศอื่น อาจสอบถามมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจ้งเหตุผลในการสมัครและยืนยันว่า จะสามารถฝึกงานได้

    ๓.๒ มีทักษะพื้นฐาน ดังนี้

          - การใช้ภาษาไทย – ระดับดีมาก

          - การใช้ภาษาอังกฤษ – ระดับดี

          - การใช้คอมพิวเตอร์ - สามารถใช้โปรแกรม Word Excel Powerpoint และ Canva ได้ดี

          - หากมีทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำ Infographic การถ่ายและปรับแต่งภาพ และความรู้ภาษามาเลเซียและ/ หรือภาษาจีน จะเป็นประโยชน์สำหรับการฝึกงาน

    ๓.๓ ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียและความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซียมาเพื่อรับทราบบริบทของงานที่ปฏิบัติ

    ๓.๔ ต้องเคารพกฎระเบียบของราชการไทยและประพฤติตนให้เหมาะสมตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมของมาเลเซีย

    ๓.๕ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน อาทิ ค่าเดินทาง ค่าตรวจลงตรา (วีซ่า) ค่าที่พัก และค่าอาหาร รวมถึงรับผิดชอบการดำเนินการอื่น ๆ อาทิ การจัดหาที่พักที่เหมาะสมด้วยตนเอง

๔. การรับสมัคร

    ผู้ประสงค์จะฝึกงานจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้

    ๔.๑ จัดเตรียม/ กรอกเอกสาร จำนวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้

          ๔.๑.๑ หนังสือขอความอนุเคราะห์ (ภาษาอังกฤษ) ที่ออกโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย ถึงฝ่ายนักศึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เลขที่ 206 Jalan Ampang, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia (หากเป็นภาษาไทย ให้แนบคำแปลอย่างไม่เป็นทางการเป็นภาษาอังกฤษประกอบมาด้วย เนื่องจากต้องใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย) ทั้งนี้ หนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ ต้องระบุรายชื่อนิสิต/ นักศึกษา ภาควิชาที่กำลังศึกษา และช่วงเวลาที่ประสงค์จะฝึกงานให้ชัดเจน รวมถึงรับรองว่า นิสิต/ นักศึกษา มีความเหมาะสมที่จะเข้าฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

หมายเหตุ: สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีนโยบายพิจารณาคำร้องขอฝึกงานโดยตรงจากนิสิต/ นักศึกษา ดังนั้น นิสิต/ นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจพิจารณาสอบถามสถานเอกอัครราชทูตฯ ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม และขอให้สถาบันการศึกษามีหนังสือแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป

          ๔.๑.๒ Application Form

          ๔.๑.๓ Student's Personal Data Form

          ๔.๑.๔ Personal Bond Form

          ๔.๑.๕ Visit Pass Application Form (Im. 12)

          ๔.๑.๖ Visa Application Form (Im. 38)

          ๔.๑.๗ ประวัติย่อภาษาอังกฤษ (Curriculum Vitae: CV)

          ๔.๑.๘ ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ ปีที่ ๑ - ปัจจุบัน

          ๔.๑.๙ สำเนาหนังสือเดินทาง

          ๔.๑.๑๐ Cover Letter เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๔๐๐ คำ (เกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องการมาฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ )

    ๔.๒ ลงทะเบียนออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ "https://forms.gle/PmuHy12BZzk534No6" ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๔.๑.๑ - ๔.๑.๑๐ ในรูปแบบไฟล์ .pdf เข้าสู่ระบบ (ขั้นตอนที่ ๔.๒ สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไปเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบครบถ้วนก่อนวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗ จะยังคงได้รับการพิจารณาตามปกติ)

    ๔.๓ ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร (ต้นฉบับ) ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ไปยัง Royal Thai Embassy, 206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

๕. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

    สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศผลการคัดเลือกบนเว็บไซต์ kualalumpur.thaiembassy.org ภายใต้หัวข้อ "ศูนย์ข่าว > ประกาศ | ประชาสัมพันธ์" และแจ้งนิสิต/ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิต/ นักศึกษา/ มหาวิทยาลัย ภายในกำหนดเวลาประกาศผล

๖. ข้อปฏิบัติของนิสิต/ นักศึกษาฝึกงาน คลิกที่นี่

๗. ช่องทางการติดต่อ LINE OA https://lin.ee/ecjvReK / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

* * * * * * * * * * *

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เอกสารประกอบ

1._Application_Form.pdf
2._Student_Personal_Data_Form.pdf
3._Personal_Bond_Form.pdf
4._Visit_Pass_Application_Form_(Im._12).pdf
5._Visa_Application_Form_(Im._38).pdf
ข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกงาน.pdf