ผู้แทนผู้นำทางศาสนาของไทยเข้าร่วมการประชุม International Conference of Religious Leaders 2024

ผู้แทนผู้นำทางศาสนาของไทยเข้าร่วมการประชุม International Conference of Religious Leaders 2024

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2567

| 82 view
ผู้แทนผู้นำศาสนาจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม International Conference of Religious Leaders 2024 ภายใต้หัวข้อ “Unity Within Diversity” จัดโดยรัฐบาลมาเลเซียร่วมกับ Muslim World League (MWL) ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2567 ที่ Sunway Resort Hotel เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์
 
ผู้แทนผู้นำทางศาสนาอิสลาม คริสต์ ฮินดู และซิกข์ จากประเทศไทย 9 ท่าน จากสำนักจุฬาราชมนตรี สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย สมาคมรามกฤษณะเวทานตะแห่งประเทศไทย สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ โดยนางปิยะพิณ นิยมฤกษ์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พบปะผู้แทนไทยและเข้าร่วมการประชุมฯ
 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์จัดการประชุมฯ เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำทางศาสนานานาชาติ และผู้ทรงความรู้ด้านศาสนาจากทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอแนะแนวทางการสร้างสันติสุขและนำมาซึ่งสันติภาพของประชาคมโลก และ H.E. Sheikh Dr. Mohammad Abdulkarim Al-Issa เลขาธิการ MWL ย้ำความสำคัญของการประชุมฯ เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างความเชื่อมโยง เสริมสร้างความสามัคคี และลดความขัดแย้งทางศาสนาและอารยธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะบริบทสถานการณ์ปาเลสไตน์ในปัจจุบัน
 
ในช่วงการกล่าวโดยผู้นำทางศาสนาจากประเทศต่าง ๆ รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักจุฬาราชมนตรี และ ดร. กิตติพันธ์ ใจดี ที่ปรึกษาสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนผู้นำทางศาสนาของไทย ได้กล่าวถึงคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม อันนำมาซึ่งความสงบสุขในประเทศไทย
 
อนึ่ง รัฐบาลมาเลเซียและ MWL ร่วมกันจัดการประชุม International Conference of Religious Leaders 2024 ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งมีผู้แทนผู้นำทางศาสนาจาก 57 ประเทศ รวมกว่า 2,000 คนเข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ