เชิญเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี 2567

เชิญเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2567

| 140 view

Nominations(TH)_0

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะมอบรางวัลการทูตสาธารณะของไทย ประจำปี 2567 (Thailand’s Public Diplomacy Award 2024: TPDA2024) จำนวน 1 - 3 รางวัล ให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ไทยและต่างชาติ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ ความนิยมไทย คนไทย และความเป็นไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในหมู่ชาวต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไปที่ดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ด้านมนุษยธรรม ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านนวัตกรรม เป็นต้น ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมงานด้านการทูตสาธารณะของไทย
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถดำเนินงานตามเจตนารมณ์ต่อไป รวมถึงเป็นแบบอย่างและแนวทางให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรอื่น
 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรทั่วไปตระหนักว่าสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลและข้อกำหนดในการเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี 2567 มีดังนี้

1. จำนวนรางวัล 

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะมอบรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี 2567 จำนวน 1 - 3 รางวัล แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ถือสัญชาติไทยหรือต่างชาติก็ได้

2. ผู้ที่สามารถเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี 2567

 • บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไป โดยสามารถเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่น ในกรณีเสนอชื่อผู้อื่น ผู้เสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้วเท่านั้น
 • สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ของไทย

3. รายละเอียดรางวัล

 • การจารึกชื่อผู้ได้รับรางวัลเป็นการถาวรบนถ้วยรางวัล “Goodwill” ซึ่งจัดแสดงที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
 • ถ้วยรางวัลจำลองที่มีการสลักชื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล
 • การจารึกชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลบนแผ่นป้ายเกียรติยศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
 • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ
 • เงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท/รางวัล

4. ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล

คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี 2567 ภายใต้คณะกรรมการมูลนิธิไทย ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการมูลนิธิไทย ผู้แทนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน จำนวนรวม 10 คน จะร่วมกันพิจารณาผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิไทยซึ่งเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้าย

5. กรอบเวลา

 • เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่วันแถลงข่าว (16 พฤษภาคม 2567) ถึง 15 สิงหาคม 2567 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว
 • คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อในเดือนกันยายน 2567 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิไทย
 • คณะกรรมการมูลนิธิไทยจะตัดสินผู้ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี 2567 และประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลในเดือนกันยายน 2567
 • พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 2567 ตามที่ผู้ได้รับรางวัล กระทรวงฯ และมูลนิธิไทยเห็นเหมาะสม

6. การสงวนสิทธิ์

 • การตัดสินรางวัลเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการมูลนิธิไทยและถือว่าเป็นที่ยุติโดยจะประกาศผลเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วหากมีความประพฤติไม่เหมาะสมในเวลาต่อมา คณะกรรมการมูลนิธิไทยสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนชื่อจากถ้วยรางวัล และจากรายชื่อบนป้ายเกียรติยศที่ติดแสดงอยู่ที่กระทรวงฯ

ทั้งนี้ แบบเสนอชื่อ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี 2567 พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏตามเอกสารแนบ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิไทยหมายเลขโทรศัพท์ (+66) 2-203-5000 ต่อ 11030-1 หรืออีเมล [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

TH_แบบฟอร์มเสนอชื่อ_TPDA2024.pdf