เอกอัครราชทูตฯ ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์วัดพุทธไทยเชตวัน

เอกอัครราชทูตฯ ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์วัดพุทธไทยเชตวัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ค. 2567

| 130 view
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ถวายการต้อนรับพระครูสิริโพธิวิเทศ พระมหาธีรนัย ธีรธาตา และพระปลัดพัชร์ชยสิทธิ์ เขมาภิรโต วัดพุทธไทยเชตวัน เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ ในโอกาสเดินทางมามอบของที่ระลึก พิธีฉลองสัญญาบัตร - พัดยศ พระครูสิริโพธิวิเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ
 
คณะสงฆ์ฯ เจริญพรขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองสัญญาบัตร - พัดยศฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพุทธไทยเชตวัน รวมทั้งได้ถวายการอำนวยความสะดวกแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฯ ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการนี้ คณะสงฆ์ฯ ได้มอบหนังสือประวัติวัดพุทธไทยเชตวันและบาตรน้ำมนต์ที่ระลึก เพื่อใช้ในราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ
 
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ กราบนมัสการคณะสงฆ์ฯ และถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีต่อพระครูสิริโพธิวิเทศ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรฯ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการแก่บวรพุทธศาสนาในมาเลเซีย นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับวัดพุทธไทยเชตวัน และวัดไทยอื่น ๆ ในมาเลเซีย โดยยินดีหากจะสามารถสนับสนุนกิจกรรมของวัดฯ และชุมชนชาวไทยพุทธในมาเลเซีย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา
 
อนึ่ง วัดพุทธไทยเชตวันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2499 โดยรัฐบาลรัฐสลังงอร์อุทิศที่ดินถวายและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนก่อสร้างวัดฯ และพระราชทานพระปรมาภิไธยให้จารึกประดิษฐานไว้ที่หน้าบันอุโบสถโดยได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธียกช่อฟ้าของวัดฯ ในปี 2505

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ