เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม AGM of ASEAN Ladies’ Circle (ALC) ครั้งที่ 42 และรับมอบตำแหน่งประธาน ALC วาระปี 2567 - 2568

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม AGM of ASEAN Ladies’ Circle (ALC) ครั้งที่ 42 และรับมอบตำแหน่งประธาน ALC วาระปี 2567 - 2568

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2567

| 320 view
วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในฐานะ Patron ALC ประเทศไทยนำสมาชิก ASEAN Ladies’ Circle (ALC) ประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม Annual General Meeting (AGM) of ALC ครั้งที่ 42 ณ สถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯ ประจำมาเลเซีย เมืองปูตราจายา โดยมี Datin Soraya Dato Hamid ภริยาเอกอัครราชทูตบรูไนฯ ในฐานะ Patron ALC Brunei และประธาน ALC วาระปี 2566 - 2567 เป็นประธาน โดยมี Patron ALC อินโดนีเซีย เมียนมา สิงคโปร์ เวียดนาม และ Alternate Patron ALC มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตลอดจนผู้แทน และสมาชิก ALC ประเทศสมาชิกอาเซียนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าร่วมประมาณ 70 คน
 
ในการประชุมฯ ครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับมอบตำแหน่งประธาน ALC วาระปี 2567 - 2568 ต่อจาก Patron ALC บรูไนฯ มีวาระ 1 ปีในการปฏิบัติภารกิจเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสตรีในชุมชนประเทศสมาชิกอาเซียนในกรุงกัวลาลัมเปอร์และในมาเลเซียในภาพรวม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมถึงเสริมสร้างความก้าวหน้าของสตรีและเด็กในอาเซียนในด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง แสดงความพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Patron ผู้แทน และสมาชิก ALC ทุกประเทศ กล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่โดยเฉพาะ Patron ALC ฟิลิปปินส์ ได้แก่ H.E. Maria Angela A. Ponce เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำมาเลเซีย และ Alternate Patron ALC มาเลเซีย ได้แก่ Madam Siti Nur Khadizah binti Haji Mostapa รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย (ฝ่ายงานบริหาร)
 
ที่ประชุมฯ ยังได้รับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานของ Datin Soraya Dato Hamid ชื่นชมการทำงานของ ALC Executive Committee 2023 - 2024 และรับรองการแต่งตั้ง ALC Executive Committee 2024 - 2025 ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธาน ALC ของเอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซีย ประกอบด้วย Datin Sri Razana Mat, Patron ALC มาเลเซีย เป็นรองประธาน นางสาวภิญญดา ไรนิเกอร์ สมาชิก ALC ประเทศไทย เป็นเลขานุการ Ms. Amy Zuraina Adnan สมาชิก ALC มาเลเซีย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ Ms. Joena Flores สมาชิก ALC ฟิลิปปินส์ เป็นเหรัญญิก และ Ms. Lilis Surianty Mior Aziz สมาชิก ALC มาเลเซีย เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงคุณูปการต่อการสนับสนุนภารกิจของ ALC ให้กับ ALC Executive Committee 2023 - 2024 ที่ครบวาระด้วย จากนั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้ถ่ายภาพร่วมกันในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
 
อนึ่ง เอกอัครราชทูตฯ ในฐานะประธาน ALC วาระปี 2567 - 2568 จะจัดการประชุม ALC Executive Committee ครั้งแรก เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและกิจกรรมของ ALC ในปี 2567 ตามแนวทางที่ระบุไว้ในข้อบทที่ 9 ของ Rules and Constitution of ALC ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ