เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในมาเลเซีย ครั้งที่ 4/2567 พร้อมนำข้าราชการทีมประเทศไทยสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในมาเลเซีย ครั้งที่ 4/2567 พร้อมนำข้าราชการทีมประเทศไทยสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2567

| 465 view
วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) ในมาเลเซีย ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายรัชฎา จิวาลัย กงสุญใหญ่ ณ เมืองปีนัง นางมาริสา อินทรมงคล รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู หัวหน้าสำนักงานและข้าราชการสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย สำนักงานตำรวจติดต่อประสานงาน สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกัวลาลัมเปอร์ และองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย เข้าร่วม
 
เอกอัครราชทูตฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2567 ให้ข้าราชการทีมประเทศไทยยึดถือปฏิบัติเป็นมงคลแห่งชีวิต นอกจากนี้ ย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการของทีมประเทศไทยในประเด็นเชิงนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ “IGNITE Thailand จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ของรัฐบาลไทย นโยบายการทูตเชิงรุก การทูตเศรษฐกิจเชิงรุก และการทูตที่ประชาชนสัมผัสได้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือติดตามผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนผลการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การกงสุล การศึกษา และสารนิเทศ และแผนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของทีมประเทศไทยในมาเลเซียในอนาคต
 
โอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทยร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยข้าราชการได้รดน้ำขอพรจากเอกอัครราชทูตฯ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและใกล้ชิด
 
ช่วงเย็นของวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงละศีลอด (Iftar) เดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มุสลิม โดยเอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมบุคลากรชาวมุสลิมที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเข้มแข็ง และขอบคุณที่ได้ปฏิบัติภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี จากนั้น ร่วมรับประทานอาหารละศีลอดอย่างเป็นกันเอง
 
อนึ่ง วันที่ 6 ธันวาคม 2566 “สงกรานต์ในประเทศไทย” หรือ “Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival” ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก
 
ในโอกาสประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ปีพุทธศักราช 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยในมาเลเซียเคารพนับถือ โปรดบันดาลพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ