3,852 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์จัดคลินิกกฎหมาย เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซียเป็นระยะ  โดยขอบเขตบริการจะครอบคลุมกฎหมายมาเลเซียที่สำคัญ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว กฎหมายการเข้าเมือง เป็นต้น  โดยเป็นการให้ความรู้หรือให้คำปรึกษาด้วยทนายมาเลเซียแบบตัวต่อตัวในเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีความจำเป็นต้องใช้ทนายความเพื่อการต่อสู้คดี ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ สามารถติดตามกำหนดจัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ facebook: กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์

คำถามที่ถามบ่อยจากคลินิกกฎหมาย กรุณาอ่านข้อมูลจากบทความด้านล่าง