1. ข้อมูลทั่วไป

คนไทยซึ่งพำนักในมาเลเซียและหนังสือเดินทางหมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุ (หนังสือเดินทางควรมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. 

โปรดเผื่อระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ สำหรับการรอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องส่งข้อมูลของผู้ยื่นคำขอไปผลิตหนังสือเดินทางที่กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะได้รับข้อความ SMS/อีเมล์ แจ้งให้มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เมื่อหนังสือเดินทางเล่มใหม่ถูกผลิตและส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว  นอกจากนั้น สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ Facebook: กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์

หากผู้ยื่นคำขอมีวีซ่ามาเลเซียที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเดิม เมื่อได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ต้องไปติดต่อ Immigration Department มาเลเซีย เพื่อขอติดวีซ่าสติกเกอร์ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จึงจะสามารถใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่เดินทางเข้าออกมาเลเซียแทนหนังสือเดินทางเล่มเดิมได้

โปรดคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อนัดหมายวันและเวลาในการรับบริการหนังสือเดินทาง

 

ทำนัดหมาย  


โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

 

2. เอกสารที่ต้องนำมายื่นประกอบคำขอมีหนังสือเดินทางกรณีบุคคลอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.1 หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ควรมีวีซ่าที่สามารถใช้พำนักในมาเลเซียได้ไม่ต่ำกว่า 30 วัน เนื่องจากต้องเผื่อระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ สำหรับการรอรับเล่มหนังสือเดินทางใหม่)

2.2 บัตรประจำตัวประชาชน

 

3. เอกสารที่ต้องนำมายื่นประกอบคำขอมีหนังสือเดินทางกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3.1 หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ควรมีวีซ่าที่สามารถใช้พำนักในมาเลเซียได้ไม่ต่ำกว่า 30 วัน เนื่องจากต้องเผื่อระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ สำหรับการรอรับเล่มหนังสือเดินทางใหม่)

3.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร

3.3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดา

3.4 บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของมารดา

 

ทั้งนี้ ทั้งบิดาและมารดาต้องมาลงชื่อให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางด้วย

 

1) กรณีบิดาหรือมารดาหรือทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงชื่อให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้

ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงชื่อให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไปติดต่อที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตใกล้เคียง หรือที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ใกล้เคียง (กรณีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ) เพื่อทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และนำหนังสือยินยอมดังกล่าวมายื่นประกอบคำขอ 

กรณีทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงชื่อให้ความยินยอมได้ และผู้เยาว์มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ผู้พาผู้เยาว์มายื่นคำขอมีหนังสือเดินทางต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และยื่นหนังสือมอบอำนาจจากบิดาและมารดาประกอบคำขอด้วย  ทั้งนี้ ให้บิดาและมารดาไปติดต่อที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตใกล้เคียง หรือที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ใกล้เคียง (กรณีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ) เพื่อทำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว

 

2) กรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน และผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา

มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมเพียงฝ่ายเดียวได้ พร้อมนำหนังสือรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตที่มีภูมิลำเนามาแสดง

 

3) กรณีบิดาหรือมารดา (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) เสียชีวิต

ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่มาลงนามให้ความยินยอม พร้อมนำใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งมาแสดง

 

4) กรณีบิดาและมารดาได้จดทะเบียนหย่ากัน และผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของทั้งบิดาและมารดา

บิดาและมารดาที่มีอำนาจปกครองบุตรร่วมกันทั้งสองฝ่าย ต้องมาลงนามให้ความยินยอม

 

5) กรณีบิดาและมารดาได้จดทะเบียนหย่ากัน และผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดา (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง)

บิดาหรือมารดาที่มีอำนาจปกครองบุตร สามารถลงนามให้ความยินยอมเพียงฝ่ายเดียวได้ พร้อมนำทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครองบุตรมาแสดง

 

4. กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

ให้ไปแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายที่สถานีตำรวจใกล้เคียงในมาเลเซีย และนำใบแจ้งความมายื่นประกอบคำขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อใช้แทนเล่มเดิมที่สูญหาย 

กรณีต้องการเดินทางกลับไทยเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับเล่มหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางแทน (ผู้ยื่นคำขอต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ มาด้วย เพื่อใช้ในการทำหนังสือสำคัญประจำตัว โดยรอรับได้เลย)  หลังจากนั้น ผู้ยื่นคำขอต้องนำหนังสือสำคัญประจำตัวไปติดต่อ Immigration Department มาเลเซีย เพื่อขอ Special Pass ก่อนใช้เดินทางออกจากมาเลเซีย  ทั้งนี้ หนังสือสำคัญประจำตัวเป็นเอกสารสำหรับการเดินทางกลับไทยเท่านั้น และใช้ได้เพียงครั้งเดียว