การทะเบียน (สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า)

การทะเบียน (สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า)

9 ก.ย. 2562

ขั้นตอนการทำสูติบัตรไทย(ใบเกิด)
 
บุตรที่เกิดในมาเลเซีย และมีบิดาหรือมารดาเป็นคนสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องขอสูติบัตรไทยโดยมีขั้นและรายละเอียดดังนี้
 
1.นําสูติบัตรที่ได้จากสํานักทะเบียนมาเลเซีย (JPN) (และคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ หากสูติบัตรนั้นมีเนื้อหาเป็นภาษาอื่น) ไปประทับตราสําเนาถูกต้อง (และรับรองคำแปล) ที่ฝ่ายกงสุล กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย (WISMA PUTRA) ที่ศูนย์ราชการใหม่ เมืองปุตราจายา
 
2.เอกสารที่ต้องนํามาในวันยื่นคําร้อง
1) ใบสูติบัตรมาเลเซียฉบับจริง
2) สําเนาใบสูติบัตรมาเลเซีย (และคำแปล) ที่ได้รับการประทับตราสําเนาถูกต้อง (และรับรองคำแปล) จากฝ่ายกงสุล กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย
3) สําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
4) สําเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา
5) สําเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาที่มีสัญชาติไทย
6) สําเนาทะเบียนสมรสไทยหรือมาเลเซียของบิดาและมารดา
7) รูปถ่าย 2 รูป
 
Application procedure for Thai Birth Certificate for the children whose either the father or mother is Thai
 
1. Applicant is required to certify true copy of Malaysian birth certificate (which is issued by JPN) (and require to certify its English translation if the contents of the Birth Certificate is not already in English) at consular section, Ministry of Foreign Affair of Malaysia (WISMA PUTRA) in Putrajaya. 
 
2. List of the documents required:
1) An original Malaysian birth certificate (and its English translation, if applicable)
2) A copy of Malaysian birth certificate, certified true copy of by Ministry of Foreign Affair of Malaysia (WISMA PUTRA).
3) Copies of parents’ identity cards
4) Copies of parents’ passports
5) A copy of parent's Thai house registration.
6) A copy of parents’ marriage certificate.
7) 2 passport size photos