การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 34,129 view

การรับรองเอกสาร

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสาร ดังนี้


1. การรับรองเอกสาร 

 

1.1 เอกสารภาษาไทยที่ต้องการนำมาใช้ในมาเลเซีย

เอกสารที่ต้องเตรียม

ต้นฉบับเอกสารภาษาไทยและ/หรือสำเนา และคำแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ (ผู้แปลลงชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง) ที่ผ่านการรับรองโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้ว

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการแปลเอกสาร

ขั้นตอน

1) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้ว มาขอรับการรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

2) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปขอรับการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียก่อนนำไปใช้ในมาเลเซีย

*โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเอกสารไปขอการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย และคลิกที่นี่สำหรับที่ตั้งของสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียในรัฐซาบาห์และซาราวัก

1.2 เอกสารภาษามลายูหรือภาษาอังกฤษที่ต้องการนำไปใช้ในไทย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1) ต้นฉบับเอกสารภาษามลายูหรือภาษาอังกฤษพร้อมสำเนา ที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียแล้ว

2) ต้นฉบับคำแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลลงชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง (สามารถจัดทำคำแปลด้วยตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องจ้างคนแปล  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการแปลเอกสาร)

ขั้นตอน

1) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศมาลเซียแล้ว มาขอรับการรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

2) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปขอรับการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้ในไทย

 

โปรดคลิกที่นี่เพื่อค้นหาที่ตั้งของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ

1.3 การรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง (Certified true copy)

สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองสำเนาถูกต้องหน้าหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียม

1) นำหนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางไทย

ขั้นตอน

นำเอกสารข้างต้นมารับรองสำเนาถูกต้อง (Certified true copy)

 

2. หนังสือมอบอำนาจและการรับรองลายมือชื่อ  

สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อของบุคคลสัญญาติไทยเท่านั้น ไม่สามารถรับรองลายมือชื่อของบุคคลสัญชาติอื่นได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

1) บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้ตามกฎหมาย ซึ่งมีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2) หนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารที่จะลงลายมือชื่อ

ขั้นตอน

นำเอกสารข้างต้นมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

3. ระยะเวลาในการยื่นขอบริการ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสารในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ 

ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น.  และ 14.30 – 16.30 น.

สำหรับผู้ที่มาของบริการรับรองเอกสาร มีดังนี้

  1. ยื่นขอรับรองเอกสารต่างๆ ใช้เวลา 2 วันทำการ

ยื่นขอรับหนังสือรับรองต่างๆ ใช้เวลา 3 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไป

4. ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารฉบับละ 60 ริงกิตมาเลเซีย

โปรดดูตัวอย่างรายการเอกสารที่มีการรับรองโดยคลิกที่นี่  สำหรับเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ รวมทั้งการขอหนังสือรับรองต่าง ๆ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

 

ผู้ขอรับบริการจะต้องทำนัดหมายวันและเวลาในการรับบริการรับรองเอกสารล่วงหน้าในทุกกรณี โปรดคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อทำนัดหมาย

 

ทำนัดหมาย