การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร

9 ก.ย. 2562

การรับรองเอกสาร

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสาร ดังนี้


1. การรับรองเอกสาร 

 

1.1 เอกสารภาษาไทยที่ต้องการนำมาใช้ในมาเลเซีย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1) ต้นฉบับเอกสารภาษาไทยและ/หรือสำเนา และคำแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้ว

2) หากยังไม่มีคำแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้แปลลงชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง เพื่อยื่นพร้อมกับต้นฉบับเอกสารภาษาไทยที่ต้องการขอรับการรับรอง (สามารถจัดทำคำแปลด้วยตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องจ้างคนแปล  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการแปลเอกสาร)

ขั้นตอน

1) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้ว มาขอรับการรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

2) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปขอรับการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียก่อนนำไปใช้ในมาเลเซีย

 

ทั้งนี้ เอกสารราชการ 12 ประเภทต่อไปนี้ สามารถขอคัดเอกสารเป็นสองภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตทั่วประเทศ และนำไปผ่านการรับรองตามขั้นตอนข้างต้นได้เลย โดยไม่ต้องมีคำแปล
 

1. สูติบัตร                                          7. ทะเบียนหย่า

2. มรณบัตร                                        8. ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

3. ทะเบียนบ้าน                                   9. ใบเปลี่ยนชื่อ

4. หนังสือรับรองการเกิด                        10. ใบตั้งชื่อสกุล

5. ข้อมุลเกี่ยวกับบัตรประชาชน                 11. ใบร่วมใช้ชื่อสกุล

6. ทะเบียนสมรส                                 12. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล

 

1.2 เอกสารภาษามลายูหรือภาษาอังกฤษที่ต้องการนำไปใช้ในไทย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1) ต้นฉบับเอกสารภาษามลายูหรือภาษาอังกฤษพร้อมสำเนา ที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียแล้ว

2) ต้นฉบับคำแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลลงชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง (สามารถจัดทำคำแปลด้วยตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องจ้างคนแปล  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการแปลเอกสาร)

ขั้นตอน

1) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศมาลเซียแล้ว มาขอรับการรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

2) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปขอรับการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้ในไทย

 

โปรดคลิกที่นี่เพื่อค้นหาที่ตั้งของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ

 

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเอกสารไปขอการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย และคลิกที่นี่สำหรับที่ตั้งของสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียในรัฐซาบาห์และซาราวัก

 

2. หนังสือมอบอำนาจและการรับรองลายมือชื่อ  สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อของบุคคลสัญญาติไทยเท่านั้น ไม่สามารถรับรองลายมือชื่อของบุคคลสัญชาติอื่นได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

1) บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้ตามกฎหมาย ซึ่งมีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2) หนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารที่จะลงลายมือชื่อ

ขั้นตอน

นำเอกสารข้างต้นมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

โปรดดูตัวอย่างรายการเอกสารที่มีการรับรองโดยคลิกที่นี่  สำหรับเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ รวมทั้งการขอหนังสือรับรองต่าง ๆ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสารในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น.  และ 14.30 – 16.30 น.

 

ผู้ขอรับบริการรับรองเอกสารจะได้รับเอกสารในวันทำการถัดไป

 

ผู้ขอรับบริการจะต้องทำนัดหมายวันและเวลาในการรับบริการรับรองเอกสารล่วงหน้าในทุกกรณี โปรดคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อทำนัดหมาย

 

ทำนัดหมาย

 

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร