คณะจาก National Task Force Malaysia เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

คณะจาก National Task Force Malaysia เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2565

| 760 view

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะจาก National Task Force Malaysia (NTF) นำโดย Vice-Admiral Dato’ Aris Adi Tan bin Abdullah, Commander of National Task Force เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ในการนี้ Vice-Admiral Dato’ Aris Adi Tan แจ้งว่า NTF ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจ ที่จัดตั้งขึ้นโดย สภาความมั่นคงมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อบูรณาการการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนมาเลเซียกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะสิ้นสุดหน้าที่ในเดือนมิถุนายน 2565 และจะส่งมอบหน้าที่คืนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่นจึงประสงค์จะยืนยันการแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่ดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่องระหว่างไทยและมาเลเซียในการรักษาความปลอดภัยชายแดนในทุกด้าน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ