การฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

Form IM 38 (Example)

10 ส.ค. 2563

Form IM 38

10 ส.ค. 2563

Form IM 12

10 ส.ค. 2563

Student Personal Data Form

10 ส.ค. 2563

ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน

10 ส.ค. 2563

แบบฟอร์มกรอกประวัตินิสิต/นักศึกษาฝึกงาน

10 ส.ค. 2563

Scope of job training for Embassy Trainees

10 ส.ค. 2563

Personal Bond Form

10 ส.ค. 2563

เอกสารต่างๆ ที่จะต้องใช้สำหรับการขอรับการตรวจลงตราจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย

10 ส.ค. 2563