วันที่นำเข้าข้อมูล 29 Aug 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 Jul 2022

Government Agencies Links

thaigov mfa_thai   moc_thai   boi_thai   tat_thai   nesdb_thai   ditp_thai

pmo_msia mfa_msia   moc_miti_msia   boi_mida_msia(1)   tat_msia   nesdb_msia   ditp_matrade_msia